Služby

NAŠE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE PORADENSTVÍ V CELÉM SPEKTRU PRÁVNÍCH OBLASTÍ

Samozřejmou součástí zabezpečovaných právních služeb je zastupování klienta v jednáních před soudy a příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy.
Naše kancelář odpovídá za kvalitu poskytovaných právních služeb. Máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti s nejvyšší možnou výší pojistného krytí.

NAŠE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE PORADENSTVÍ V CELÉM SPEKTRU PRÁVNÍCH OBLASTÍ

Samozřejmou součástí zabezpečovaných právních služeb je zastupování klienta v jednáních před soudy a příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy.
Naše kancelář odpovídá za kvalitu poskytovaných právních služeb. Máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti s nejvyšší možnou výší pojistného krytí.

Poskytujeme poradenské služby v oblasti práva obchodních společností zahrnující veškeré aspekty, které se vztahují k založení společností a jejich registraci, vnitřních pravidel (konání valných hromad, převody obchodních podílů/akcií, změny společenských smluv/stanov, vypracování organizačních a jednacích pořádků obchodních společností atd.). Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku a zabezpečování jejich běžné agendy
 • akvizice spojené s fúzemi, rozdělením, transformací a likvidací obchodních společností
 • máme navázanou úzkou spolupráci s notářem JUDr. Ivanem Houdkem, v rámci právního servisu klientům se snažíme věci operativně řešit, v případě potřeby i v sídle klienta.
 • zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení
 • přípravy insolvenčních návrhů
 • přihlašování pohledávek věřitelů u insolvenčních soudů
 • zastupování klientů v incidenčních sporech
 • příprava a revize pracovněprávní dokumentace
 • právní pomoc při zakládání, změnách a ukončování pracovního poměru
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
 • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatelů
 • právní poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců
 • právní pomoc ve sporech o náhradu škody
 • vymáhání mzdových nároků zaměstnanců
 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených včetně vymáhání nároků z titulu náhrady škody
 • zastupování klientů ve všech druzích a fázích správního řízení
 • zastupování klientů před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu
 • zastupování klientů v rámci řízení o přestupcích
 • právní pomoc v oblasti ochrany osobních údajů včetně problematiky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • příprava rozborů ve všech občanskoprávních věcech
 • zastupování klientů ve všech fázích a ve všech typech soudního řízení včetně řízení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem
 • vymáhání a správa pohledávek
 • vymáhání nároků z titulu náhrady škody
 • sepisování veškerých druhů smluv (kupní, nájemní, darovací, o zřízení věcných břemen, o vypořádání spoluvlastnictví, o dílo, o obchodním zastoupení)
 • právní pomoc v oblasti nemovitostí (koupě, směny, darování, nájem, zástavní smlouvy)
 • zastupování klientů ve věcech rodinného práva (rozvody, vypořádání SJM, péče o děti, výživné)
 • právní pomoc v oblasti věcných práv
 • bytové právo včetně řešení sporů týkajících se SVJ
 • právní pomoc v oblasti práva na ochranu osobnosti
 • možnost advokátní úschovy finančních prostředků
 • zastupování klientů ve všech fázích daňového řízení
 • poradenství při řešení daňových sporů
 • komplexní pomoc v oblasti spotřebních daní, DPH a cel včetně zastupování klientů v celním řízení
 • právní pomoc při přihlašování ochranných známek k právní ochraně včetně následné správy ochranných známek
 • právní pomoc při přípravě přihlášek vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů
 • zastupování klientů při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
V případě jakéhokoli dotazu se na nás neváhejte obrátit.